W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu informacyjnego Urzędu Gminy Olszanka.

Urząd Gminy Olszanka zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej oraz BIP, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.12.2020 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 31.03.2022 r.

Status pod względem zgodności

Serwis internetowy jest częściowo zgodny z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości (skan dokumentu), zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Olszanka;
 • wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, logotypy itp., mogą nie posiadać szczegółowego opisu (prace nad dostosowaniem wciąż trwają);
 • niektóre filmy mogą nie posiadać audio deskrypcji.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub zostały wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i zostały przeniesione z archiwalnej wersji strony www lub BIP;
 • zamieszczone na stronie komunikaty w formie plików PDF lub JPG mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny (prace nad dostosowaniem wciąż trwają);
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym lub nowym oknie przeglądarki.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 26.11.2019 r. w zakresie dostępności architektonicznej oraz w dniu 25.11.2020 r. w zakresie dostępności strony internetowej oraz BIP.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół pracowników Urzędu Gminy Olszanka.

Skróty klawiszowe:

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wersja mobilna

Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, laptopy, telefony komórkowe.

Aplikacje mobilne

Urząd Gminy Olszanka nie posiada dodatkowych aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Janas – Kierownik Referatu Inwestycji  i Ochrony Środowiska, l.janas@olszanka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 412 96 83 wew. 117. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy dostosowany jest w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych w następujący sposób:

 • przy budynku zlokalizowano miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej oznaczone na kostce oraz znakiem pionowym;
 • z miejsca postojowego do budynku przemieścić się można terenem utwardzonym bez barier architektonicznych bezpośrednio pod pochylnie;
 • przy głównym wejściu do budynku zlokalizowano pochylnie dla osób niepełnosprawnych, prowadzącą na poziom parteru budynku.   

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Środkami wspierającymi komunikowanie się, umożliwiającymi kontakt osoby uprawnionej z Urzędem Gminy Olszanka są:

 • korzystanie z poczty elektronicznej na adres: ug@olszanka.pl;
 • korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej umieszczonej na platformie ePUAP;
 • przesyłanie faksu na nr: 77 412 96 83;
 • listownie na adres: Urząd Gminy Olszanka, ul. Olszanka 16, 49-332 Olszanka;

Osoba uprawniona, będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.  z 2011r., nr 127, poz.  721, z późn.zm.), jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenia dokonuje się pisemnie za pomocą ww. podanych środków wspierających komunikowanie się lub przez złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanka, parter, pok. nr 6.
Wzór zgłoszenia: https://samorzad.gov.pl/attachment/4633c595-4912-4e8b-8ef8-b44b01bc5b20

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Urząd Gminy Olszanka
49-332 Olszanka, Olszanka 16
Tel.: 77 412 96 82-86
Faks: 77 412 96 83
E-mail: ug@olszanka.pl
Strona internetowa: https://samorzad.gov.pl/gmina-olszanka/strona-glowna

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.03.2021 09:17 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Małgorzata Guzik, Rafał Bandrowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 04.04.2022 07:57 Rafał Bandrowski
Deklaracja dostępności 1.0 30.03.2021 09:17 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}