W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"

Przypominamy, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Margonin funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, czynny w poniedziałek w godz. 7.30 do 17.30. Można też umówić się indywidualnie na konsultacje w inne dni tygodnia tel. 67 35 41 349, email: agnieszka.worwa@margonin.pl.

W ramach prowadzonego Gminnego Punku Konsulatcyjno-Informacyjnego m.in. udzielane są informacje o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie oraz wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wniosków o dofinansowanie.

Progi dochodowe obowiązujące od 03.01.2023 r.:

 1. Próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrasta do 135 tys. zł (ze 100 tys. zł), a maksymalna kwota dotacji wyniesie 66 tys. zł, wobec 30 tys. zł dotychczas.
 2. Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy rośnie z 1 564 do 1 894 zł. na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2 189 do 2 651 zł. w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja w takim przypadku wzrośnie z 47 do 99 tys. zł. - wymogiem jest dołączenie zaświadczenia o dochodach wydawane przez gminę.
 3. Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi rosną odpowiednio z 900 do 1 090 zł. w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1 260 do 1 526 zł. w przypadku gospodarstw jednoosobowych. Maksymalna dotacja w tym progu, przy tzw. pełnej termomodernizacji rośnie z 79 do 135 tys. zł. - wymogiem jest dołączenie zaświadczenia o dochodach wydawane przez gminę.

Poziom dofinansowania obowiązujący od 03.01.2023 r.:

 • z 30% na 40-55 % w podstawowym poziomie dofinansowania,

 • z 60% na 70-80% w podwyższonym poziomie dofinansowania,

 • 90% na 100% w najwyższym poziomie dofinansowania.

Wprowadzono dodatkowe finansowanie w przypadku kompleksowej termomodernizacji pod warunkiem przeprowadzenia audytu energetycznego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w tym budynku, do kwoty 1 200 zł. Należy jednak zrealizować w całości wariant z wykonanego audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie np. zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40 proc., nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Nowa odsłona programu przewiduje, także, że beneficjenci, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła, będą mogli złożyć drugi wniosek, tym razem o dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.  

Dla Kogo:

Podstawowy poziom dofinansowania

Beneficjentem uprawnionym jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem9 budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł. -  stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podwyższony poziom dofinansowania

Beneficjentem uprawnionym jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: a) 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, b) 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Najwyższego poziom dofinansowania

Beneficjentem uprawnionym jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, b) 1 529 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na co:

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródło ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotację można otrzymać m.in. na docieplenie przegród budynku, zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła, a także dokumentację projektową, audyt energetyczny.

Prefinansowanie:

Od 15 lipca 2022 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił, zmianę program, która umożliwiła Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia.

Dotacja z prefinansowaniem:

 1. prefinansowanie stanowi wypłatę przez WFOŚiGW przyznanej Beneficjentowi części lub całości dotacji na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach określonych w Programie;
 2. dotacja z prefinansowaniem przyznawana jest przez WFOŚiGW obejmujący swoim działaniem teren województwa, w którym jest zlokalizowany budynek/lokal mieszkalny objęty wnioskiem;
 3. warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie: a) zaświadczenia wydawanego zgodnie z pkt 8 ppkt 1.2 Części 2) Programu; b) zawartej/zawartych z wykonawcą/ wykonawcami umowy/ umów na realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu);
 4. zaliczka może być wypłacona maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50% maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie.

Każdy chce mieć ciepły dom. Około 80% energii w budynkach jednorodzinnych zużywane jest na ich ogrzanie. Jednak utrzymanie w domu odpowiedniej temperatury jest tym trudniejsze, im większa jest różnica między temperaturą panującą na zewnątrz a tą wewnątrz budynku. Straty ciepła można istotnie ograniczyć dzięki odpowiedniemu ociepleniu budynku, uszczelnieniu oraz ewentualnej wymianie okien i drzwi.

Więcej informacji o Programie i korzyściach z udziału w nim na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl

Materiały

Program Czyste Powietrze - strona internetowa
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.03.2022 09:56 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Worwa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" 2.0 20.09.2023 11:58 Krzysztof Maciejewski
Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" 1.0 15.03.2022 09:56 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}