W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"

Uwaga dotację z Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" można łączyć z gminna dotacją celową na likwidację ogrzewania opartego na paliwach stałych i zastąpieniu ich źródłami proekologicznymi !

Gminny punkt konsultacyjno - informacyjny mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13 w pokoju nr 5. Czynny w poniedziałki 11:30 - 17:30 oraz wtorki i środy 13:30- 15:30. Można też umówić się indywidualnie na konsultacje i inne dni tygodnia (tel.: 661 375 846; mail: kinga.ksiazkiewicz-sobisiak@margonin.pl)

W punkcie są udzielane informacje o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków oraz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

1. Cel programu

Celem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (część I Programu), beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (część II Programu) oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania (część III Programu).

2. Formy dofinansowania

 • dotacja (dotyczy części I, II i III Programu)
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (dotyczy części I i II Programu)

3. Rozpoczęcie przedsięwzięcia

 • dla dotacji: nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: nie wcześniej niż data złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.

4. Okres realizacji

 • dla dotacji w ramach części I i części II Programu: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • dla dotacji w ramach części III Programu: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.
5. Część I Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania
Zakres przedsięwzięcia Przedsięwzięcie obejmuje wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na pompę ciepła typu powietrze-woda albo gruntową pompę ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. Przedsięwzięcie obejmuje wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na inne źródło ciepła spełniające wymagania Programu, w tym kotłownię gazową w rozumieniu załącznika 2 do Programu Przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła
Modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. x x  
Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła x x x
Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej x x  
Ocieplenie przegród budowlanych, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych x x x
Dokumentacja dotycząca powyższego zakresu x x x
 Kwota maksymalnej dotacji 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 
30 000 zł – dla przedsięwzięć z mikroinstalacją fotowoltaiczną
20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 
25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
10 000,00 zł

Beneficjentami części I Programu są osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

6. Część II Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania
Zakres przedsięwzięcia Przedsięwzięcie obejmuje wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania Programu, w tym kotłownię gazową w rozumieniu załącznika 2 do Programu Przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła
Modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. x  
Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła x x
Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej x  
Ocieplenie przegród budowlanych, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych x x
Dokumentacja dotycząca powyższego zakresu x x
 Kwota maksymalnej dotacji 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 
37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 
15 000 zł
 

Beneficjentami części II Programu są osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

7. Część III Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania
Zakres przedsięwzięcia Przedsięwzięcie obejmuje wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania Programu, w tym kotłownię gazową w rozumieniu załącznika 2 do Programu Przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła
Modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. x  
Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła x x
Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej x  
Ocieplenie przegród budowlanych, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych x x
Dokumentacja dotycząca powyższego zakresu x x
 Kwota maksymalnej dotacji 60 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 
69 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 30 000 zł

Beneficjentami części III Programu są osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Materiały

Informacje o programie Czyste Powietrze
Protokół odbioru prac wykonawcy Czyste Powietrze
Protokół​_odbioru​_prac​_wykonawcy.pdf 0.11MB
Wniosek o wydanie zaświadczenia czyste powietrze
wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_czyste​_powietrze.pdf 0.07MB
Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu Czyste Powietrze
żądanie​_wydania​_zaświadczenia​_o​_wysokości​_przeciętnego​_miesięcznego​_dochodu.pdf 0.18MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.03.2022 09:56 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kinga Książkiewicz-Sobisiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" 1.0 15.03.2022 09:56 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}