W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Konkursy na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych w 2021 roku

Wójt Gminy Łęczyce ogłasza konkursy na dofinansowanie zadań z zakresu sportu i zadań publicznych dla organizacji pozarządowych.

Zdjęcie kilkunastu stuzłotowych banknotów
Konkurs na dofinansowanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Łęczyce w 2021 r.

Na podstawie § 7 ust 1 uchwały Rady Gminy Łęczyce Nr XV/94/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania

Wójt Gminy Łęczyce ogłasza konkurs na dofinansowanie zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Łęczyce.

 
I. Przedmiot zgłaszanych projektów

Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki nożnej oraz w zakresie piłki siatkowej.

 
II. Terminy i sposób składania wniosków o dotację
 1. Kompletne wnioski należy składać w zamkniętej kopercie w terminie od dnia 19 lutego 2021 r. do 05 marca 2021 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49. Na kopercie należy umieścić następujące informacje: nazwę i adres wnioskodawcy, tytuł: Konkurs na dofinansowanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Łęczyce w 2021 r.
 2. W przypadku nadesłania wniosku pocztą liczy się data jego wpływu do Urzędu Gminy Łęczyce.
 3. Wnioski należy składać na druku zgodnym z załącznikiem nr 1 do uchwały Nr XVIII/133/2019 Rady Gminy Łęczyce z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/94/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
 4. Wójt Gminy Łęczyce może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku. Niedokonanie uzupełnień lub sprostowań wniosku w określonym terminie powoduje jego odrzucenie.
 5. Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcom bez otwierania.
 
III. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów oraz formy wypłaty dotacji
 1. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 2. Formą wypłaty z budżetu Gminy Łęczyce dotacji jest przekazaniu beneficjentowi, po zawarciu umowy, środków na poczet poniesienia kosztów projektu.
 
IV. Termin realizacji przedsięwzięć z projektów

Od dnia podpisania umowy o dotację do 31 grudnia 2021 r.

 
V. Warunki merytoryczne i finansowe
 1. Do wniosku należy dołączyć:
  1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku jeżeli z odpisu nie wynika, kto jest uprawniony do reprezentacji należy przedłożyć inny dokument potwierdzający status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących);
  2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok poprzedni.
 2. Przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji powinno bezpośrednio przyczynić się do realizacji co najmniej jednego z celów publicznych wymienionych w § 3 uchwały Rady Gminy Łęczyce Nr XV/94/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
 3. O dotację może ubiegać się każdy klub sportowy nienależący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Łęczyce prowadzi działalność sportową.
 4. Kalkulacja przewidywanych kosztów ma zawierać finansowanie zadania z innych źródeł (niż dotacja wnioskowana z Gminy Łęczyce) na poziomie minimum 20 % całkowitych kosztów zadania. Koszty te mogą obejmować:
  1. środki finansowe własne,
  2. środki finansowe z innych źródeł, w tym:
   • wpłaty i opłaty adresatów zadania,
   • środki finansowe z innych źródeł publicznych,
   • pozostałe,
  3. wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków).
 
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze projektów.
 1. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Łęczyce, który dokonuje wyboru projektów najlepiej służących realizacji danego zadania w formie odrębnego zarządzenia uwzględniając:
  1. dochowanie wymagań formalnych;
  2. znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego;
  3. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów;
  4. przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku z zakresem rzeczowym projektu;
  5. możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę;
  6. dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Łęczyce, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość rozliczenia się z otrzymanych środków;
  7. planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną.
 2. Decyzja Wójta Gminy Łęczyce jest ostateczna.
 3. Wójt Gminy Łęczyce zastrzega możliwość unieważnienia konkursu lub odstąpienia od zawarcia umowy na skutek:
  1. stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów lub;
  2. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.
 4. Po wyborze projektów Wójt Gminy Łęczyce informuje pisemnie wnioskodawców o przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty oraz o projektach, które zostały odrzucone a także zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łęczyce informację o projektach, które uzyskały dotację, kwotach i ich przedmiocie.

 

Materiały

Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 roku
Ogłoszenie​_konkursu​_-​_Sport​_ROA423012021AC.pdf 1.51MB
Wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu
Wniosek​_-​_dotacja​_sport.doc 0.05MB
Rozliczenie dotacji na realizację projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu
Rozliczenie​_-​_dotacja​_sport.doc 0.05MB

 

 

Konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2021 r. w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, zm. poz. 1378), art. 13 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXX/88/2020 Rady Gminy Łęczyce z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Wójt Gminy Łęczyce ogłasza I otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2021 r. w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 
I. Rodzaje zadań podlegających wsparciu i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
Nazwa zadania Wysokość dotacji przekazanych na zadanie w roku 2019 Wysokość dotacji przekazanych na zadanie w roku 2020 Planowana wysokość środków na zadanie w roku 2021
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 9 000,00 zł 19 000,00 zł 25 000,00 zł
Turystyka i krajoznawstwo 10 000,00 zł 2 700,00 zł 13 000,00 zł
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 8 000,00 zł 600,00 zł 8 000,00 zł
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 26 000,00 zł 2 800,00 zł 26 000,00 zł
 
II. Zasady przyznawania dotacji
 1. Zlecanie zadania i udzielanie dofinansowania odbywa się z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów.
 2. Dofinansowanie zadania nie może przekraczać 80 % całkowitych kosztów zadania. Kosztorys oferty ma zawierać finansowanie zadania z innych źródeł (niż dotacja wnioskowana z Gminy Łęczyce) na poziomie minimum 20% całkowitych kosztów zadania. Koszty te mogą obejmować:
  1. środki finansowe własne;
  2. środki finansowe z innych źródeł w tym: wpłaty i opłaty adresatów zadania, środki finansowe z innych źródeł publicznych, pozostałe;
  3. Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków).
 3. Wzór wniosku o dotację, umowy oraz sprawozdania z wykonania zadania publicznego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 4. W przypadku złożenia kilku ofert na tego samego typu zadania istnieje możliwość podzielenia środków przyznanych na dotację pomiędzy oferty uznane za najkorzystniejsze.
 5. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
 6. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają w równym stopniu za realizację zadania.
 7. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowali, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości przyznanego dofinansowania.
 8. W momencie rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy zastrzega się możliwość przeznaczenia zarezerwowanych środków na inną wyłonioną ofertę.
 9. Decyzje w sprawie wyboru i odrzucenia oferty są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 10. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:
  • prowadzenie działalności gospodarczej;
  • zakup gruntów i nieruchomości;
  • koszty wynagrodzeń z pochodnymi osób zajmujących się administracją podmiotu oraz koszty administrowania podmiotem;
  • koszty działalności politycznej i religijnej;
  • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów.
 11. Przy rozliczeniu zadania można wprowadzić zmiany (przesunięcia) do kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadań ponoszonych kosztów pod warunkiem, że:
  1. nie wpłyną one na realizację zasadniczych celów realizowanego zadania, ani nie zmienią zasadniczo zakresu merytorycznego zadania,
  2. zmiany (przesunięcia) pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów nie przekroczą 20% ogólnej kwoty, uwzględnionej w ofercie,
  3. zmiany (przesunięcia) nie doprowadzą do zmniejszenia wartości całkowitej realizowanego zadania,
  4. nie spowodują zwiększenia kwoty na wynagrodzenia osobowe.
 
III. Terminy i warunki realizacji zadania:
 1. Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów i załączników należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Łęczyce przy ul. Długiej 49 (Sekretariat pokój nr 1) w terminie od 12 lutego 2021 r. do 08 marca 2021 r. do godz. 1600.
 2. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Gminy Łęczyce.
 3. Na kopercie należy umieścić następujące informacje: „I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łęczyce w 2021 roku”, pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres, rodzaj zadania, adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji”.
 4. Oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Wzór oferty można odebrać w Urzędzie Gminy Łęczyce przy ul. Długiej 49 lub pobrać ze strony internetowej: bip.leczyce.pl lub https://samorzad.gov.pl/gmina-leczyce
 5. Organizacja pozarządowa lub podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie może ubiegać się o przyznanie środków publicznych na realizację jednego lub więcej zadań publicznych, o których mowa w punkcie 1 i prowadzić zadanie dla mieszkańców Gminy Łęczyce. Na każde zadanie oferent powinien złożyć osobną i kompletną ofertę.
 6. Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Łęczyce a organizacją pozarządową lub innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy.
 7. Rozpatrzenia ofert, ich oceny oraz wstępnej propozycji podziału środków przeznaczonych na realizację zadań dokona Komisja konkursowa powołana odrębnym Zarządzeniem przez Wójta Gminy Łęczyce.
 8. Na etapie oceny formalnej dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnienia do oferty.
 9. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Łęczyce, dokonując wyboru ofert jego zdaniem najlepiej służących realizacji zadania.
 10. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się niezwłocznie po wyborze ofert do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Łęczyce https://samorzad.gov.pl/gmina-leczyce. a także w BIP oraz na urzędowej tablicy ogłoszeń.
 12. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie, ogłoszeniu o konkursie oraz umowie a także obowiązującymi standardami i przepisami.
 13. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

Wraz z ofertami należy złożyć następujące załączniki:

 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. aktualny statut podmiotu;
 3. umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania we wniosku partnera);
 4. pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę i umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem);
 5. kopie wszystkich dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu;
 6. ewentualne referencje lub opinie o podmiocie.
 
IV. Przy dokonywaniu wyboru ofert będzie brana pod uwagę ocena:
 1. formalna:
  • termin złożenia oferty ustalony w ogłoszeniu o przeprowadzeniu otwartego konkursu,
  • oferta złożona na obowiązującym wzorze formularza,
  • oferta zawiera wszystkie wymagane informacje,
  • oferta podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu,
  • dołączone obowiązkowe załączniki do oferty.
 2. spełniania wymogów dotyczących sposobu realizacji zadania:
  • oferta złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w konkursie
  • zadania statutowe organizacji pozarządowej obejmują zadania publiczne będące przedmiotem otwartego konkursu ofert;
  • zadanie wskazane w ofercie wpisuje się w zadanie publiczne będące przedmiotem otwartego konkursu ofert;
  • oferta jest zgodna z warunkami realizacji zadania wskazanymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
 3. merytoryczna:
  • zakres realizacji zadania (w tym adekwatność wnioskowanej kwoty dotacji do zakresu podejmowanych działań i ilości beneficjentów, zakładane efekty ilościowe i jakościowe, trwałość efektów po zakończeni realizacji zadania);
  • znaczenie dla społeczności lokalnej (w tym zgodność ze zdefiniowanymi potrzebami społeczności lokalnych, ranga przedsięwzięcia);
  • możliwość realizacji złożonego zadania (w tym celowość realizacji zadania, adekwatność działań do założonych celów, spójność poszczególnych elementów oferty);
  • udział finansowych środków własnych (niepochodzących z dotacji) organizacji pozarządowej w odniesieniu do łącznej kwoty przeznaczonej na realizację zadania z uwzględnieniem zakresu planowanych działań;
  • świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji;
  • sposób realizacji dotychczasowych zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej (w tym rzetelność realizacji i rozliczenia zadania publicznego itp.).
 
V. Informacja dotycząca wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert
 1. Warunkiem zgłoszenia kandydata jest złożenie formularza zgłoszeniowego do dnia 05 marca 2021 roku w Urzędzie Gminy Łęczyce przy ul. Długiej 49, w godzinach pracy urzędu lub przesłanie formularza na adres: promocja@leczyce.pl (decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. Zasady zgłaszania kandydatur:
  1. Każda organizacja pozarządowa może być reprezentowana podczas spotkania przez maksymalnie jedną osobę.
  2. Organizacja pozarządowa przed rozpoczęciem spotkania powinna zgłosić swoje uczestnictwo, wskazując nazwę, adres oraz dane osoby reprezentującej ją podczas spotkania.
  3. Zgłoszenia dokonuje się pisemnie najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem spotkania.
  4. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  5. Osoby zgłoszone jako przedstawiciele organizacji pozarządowych powinny posiadać odpowiednią wiedzę merytoryczną i doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych będących przedmiotem konkursu.
 3. Zasady wyboru kandydatów:
  1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych do komisji konkursowej wybierani są w drodze jawnego głosowania.
  2. Prawo głosu ma każda z osób reprezentujących organizacje pozarządowe na spotkaniu, zarejestrowana na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6.
  3. Przedstawicielami organizacji pozarządowych w komisji konkursowej zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów podczas głosowania.
 4. Kandydatem nie może być osoba reprezentująca organizację pozarządową biorącą udział w otwartym konkursie ofert.

 

Materiały

Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie realizacji zadań dla Organizacji Pozarządowych w 2021 roku
Ogłoszenie​_konkursu​_-​_Organizacje​_Pozarządowe​_ROA524012021AC.pdf 0.71MB
Oferta realizacji zadania publicznego - załącznik nr 1
Oferta​_realizacji​_zadania​_publicznego​_-​_załącznik​_nr​_1.pdf 0.28MB
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - załącznik nr 5
Sprawozdanie​_z​_wykonania​_zadania​_publicznego​_-​_załącznik​_nr​_5.pdf 0.27MB