W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Konkurs na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

Zdjęcie kilkunastu stuzłotowych banknotów

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 13 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXX/88/2020 Rady Gminy Łęczyce z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Wójt Gminy Łęczyce ogłasza II otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2021 r. w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

I. Rodzaje zadań podlegających na wsparciu i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Nazwa zadania Wysokość dotacji przekazanych na zadanie w roku 2019 Wysokość dotacji przekazanych na zadanie w roku 2020 Wysokość dotacji przekazanych na zadanie w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2021 Planowana wysokość środków na zadanie w ramach II konkursu ofert w 2021
Turystyka i krajoznawstwo 10 000,00 zł 2 700,00 zł 12 450,00 zł 550,00 zł
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 26 000,00 zł 2 800,00 zł 16 090,00 zł 9 910,00 zł

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zlecanie zadania i udzielanie dofinansowania odbywa się z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów.
 2. Dofinansowanie zadania nie może przekraczać 80 % całkowitych kosztów zadania. Kosztorys oferty ma zawierać finansowanie zadania z innych źródeł (niż dotacja wnioskowana z Gminy Łęczyce) na poziomie minimum 20% całkowitych kosztów zadania. Koszty te mogą obejmować:
  1. środki finansowe własne;
  2. środki finansowe z innych źródeł w tym: wpłaty i opłaty adresatów zadania, środki finansowe z innych źródeł publicznych, pozostałe;
  3. Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków).
 3. Wzór wniosku o dotację, umowy oraz sprawozdania z wykonania zadania publicznego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 4. W przypadku złożenia kilku ofert na tego samego typu zadania istnieje możliwość podzielenia środków przyznanych na dotację pomiędzy oferty uznane za najkorzystniejsze.
 5. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
 6. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają w równym stopniu za realizację zadania.
 7. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości przyznanego dofinansowania.
 8. W momencie rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy zastrzega się możliwość przeznaczenia zarezerwowanych środków na inną wyłonioną ofertę.
 9. Decyzje w sprawie wyboru i odrzucenia oferty są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 10. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:
  • prowadzenie działalności gospodarczej;
  • zakup gruntów i nieruchomości;
  • koszty wynagrodzeń z pochodnymi osób zajmujących się administracją podmiotu oraz koszty administrowania podmiotem;
  • koszty działalności politycznej i religijnej;
  • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów.
 11. Przy rozliczeniu zadania można wprowadzić zmiany (przesunięcia) do kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadań ponoszonych kosztów pod warunkiem, że:
  1. nie wpłyną one na realizację zasadniczych celów realizowanego zadania, ani nie zmienią zasadniczo zakresu merytorycznego zadania,
  2. zmiany (przesunięcia) pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów nie przekroczą 20% ogólnej kwoty, uwzględnionej w ofercie,
  3. zmiany (przesunięcia) nie doprowadzą do zmniejszenia wartości całkowitej realizowanego zadania,
  4. nie spowodują zwiększenia kwoty na wynagrodzenia osobowe.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów i załączników należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Łęczyce przy ul. Długiej 53 w terminie od 08 października 2021 r. do 02 listopada 2021 r. do godz. 1500.
 2. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Gminy Łęczyce.
 3. Na kopercie należy umieścić następujące informacje: „II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łęczyce w 2021 roku”, pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres, rodzaj zadania, adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji”.
 4. Oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Wzór oferty można odebrać w Urzędzie Gminy Łęczyce przy ul. Długiej 53 lub pobrać ze strony internetowej: bip.leczyce.pl lub https://samorzad.gov.pl/gmina-leczyce
 5. Organizacja pozarządowa lub podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie może ubiegać się o przyznanie środków publicznych na realizację jednego lub więcej zadań publicznych, o których mowa w punkcie 1 i prowadzić zadanie dla mieszkańców Gminy Łęczyce. Na każde zadanie oferent powinien złożyć osobną i kompletną ofertę.
 6. Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Łęczyce a organizacją pozarządową lub innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy.
 7. Rozpatrzenia ofert, ich oceny oraz wstępnej propozycji podziału środków przeznaczonych na realizację zadań dokona Komisja konkursowa powołana odrębnym Zarządzeniem przez Wójta Gminy Łęczyce.
 8. Na etapie oceny formalnej dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnienia do oferty.
 9. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Łęczyce, dokonując wyboru ofert jego zdaniem najlepiej służących realizacji zadania.
 10. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się niezwłocznie po wyborze ofert do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Łęczyce https://samorzad.gov.pl/gmina-leczyce, a także w BIP oraz na urzędowej tablicy ogłoszeń.
 12. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie, ogłoszeniu o konkursie oraz umowie a także obowiązującymi standardami i przepisami.
 13. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

Wraz z ofertami należy złożyć następujące załączniki:

 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. aktualny statut podmiotu;
 3. umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania we wniosku partnera);
 4. pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę i umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem);
 5. kopie wszystkich dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu;
 6. ewentualne referencje lub opinie o podmiocie.

 

IV. Przy dokonywaniu wyboru ofert będzie brana pod uwagę ocena:

 1. formalna:
  • termin złożenia oferty ustalony w ogłoszeniu o przeprowadzeniu otwartego konkursu,
  • oferta złożona na obowiązującym wzorze formularza,
  • oferta zawiera wszystkie wymagane informacje,
  • oferta podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu,
  • dołączone obowiązkowe załączniki do oferty.
 2. spełniania wymogów dotyczących sposobu realizacji zadania:
  • oferta złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w konkursie
  • zadania statutowe organizacji pozarządowej obejmują zadania publiczne będące przedmiotem otwartego konkursu ofert;
  • zadanie wskazane w ofercie wpisuje się w zadanie publiczne będące przedmiotem otwartego konkursu ofert;
  • oferta jest zgodna z warunkami realizacji zadania wskazanymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
 3. merytoryczna:
  • zakres realizacji zadania (w tym adekwatność wnioskowanej kwoty dotacji do zakresu podejmowanych działań i ilości beneficjentów, zakładane efekty ilościowe i jakościowe, trwałość efektów po zakończeni realizacji zadania);
  • znaczenie dla społeczności lokalnej (w tym zgodność ze zdefiniowanymi potrzebami społeczności lokalnych, ranga przedsięwzięcia);
  • możliwość realizacji złożonego zadania (w tym celowość realizacji zadania, adekwatność działań do założonych celów, spójność poszczególnych elementów oferty);
  • udział finansowych środków własnych (niepochodzących z dotacji) organizacji pozarządowej w odniesieniu do łącznej kwoty przeznaczonej na realizację zadania z uwzględnieniem zakresu planowanych działań;
  • świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji;
  • sposób realizacji dotychczasowych zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej (w tym rzetelność realizacji i rozliczenia zadania publicznego itp.).

 

V. Informacja dotycząca wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert

 1. Dnia 29 października 2021 r. o godz. 1200 w Urzędzie Gminy Łęczyce w sali posiedzeń odbędzie się spotkanie mające na celu wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert.
 2. Zasady zgłaszania kandydatur:
  1. Każda organizacja pozarządowa może być reprezentowana podczas spotkania przez maksymalnie jedną osobę.
  2. Organizacja pozarządowa przed rozpoczęciem spotkania powinna zgłosić swoje uczestnictwo, wskazując nazwę, adres oraz dane osoby reprezentującej ją podczas spotkania.
  3. Zgłoszenia dokonuje się pisemnie najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem spotkania.
  4. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  5. Osoby zgłoszone jako przedstawiciele organizacji pozarządowych powinny posiadać odpowiednią wiedzę merytoryczną i doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych będących przedmiotem konkursu.
 3. Zasady wyboru kandydatów:
  1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych do komisji konkursowej wybierani są w drodze jawnego głosowania.
  2. Prawo głosu ma każda z osób reprezentujących organizacje pozarządowe na spotkaniu, zarejestrowana na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6.
  3. Przedstawicielami organizacji pozarządowych w komisji konkursowej zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów podczas głosowania.
 4. Kandydatem nie może być osoba reprezentująca organizację pozarządową biorącą udział w otwartym konkursie ofert.

Ogłoszenie podlega publikacji poprzez zamieszczenie go na urzędowej tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej: https://samorzad.gov.pl/gmina-leczyce

Materiały

Ogłoszenie konkursu ROA.524.02.2021.AC z dnia 07.10.2021 r
Ogłoszenie​_konkursu​_ROA524022021AC​_z​_dnia​_07102021​_r.pdf 1.10MB
Oferta realizacji zadania publicznego - załącznik nr 1
Oferta​_realizacji​_zadania​_publicznego​_-​_załącznik​_nr​_1.pdf 0.28MB
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - załącznik nr 5
Sprawozdanie​_z​_wykonania​_zadania​_publicznego​_-​_załącznik​_nr​_5.pdf 0.27MB