W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dotacja w ramach ochrony i opieki nad zabytkami

Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, został uruchomiony nowy program, umożliwiający pozyskanie przez gminy dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych, polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Rysunek przedstawiający front pięciu trzypiętrowych budynków jeden przy drugim

W ramach tego programu Gmina Łęczyce ma możliwość złożenia łącznie dziesięciu wniosków o środki niezbędne na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Finansowanie może być przeznaczone na zabytki, do których gmina sama posiada tytuł prawny, jak i na udzielanie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków, obejmujące:

 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 • uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Dofinansowanie z Programu może obejmować nie więcej niż 98% ostatecznej wartości inwestycji. W ramach programu 24 listopada 2022 r. został ogłoszony pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie, który potrwa do końca stycznia 2023 roku (termin, w którym gmina składa wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego).

W związku z powyższym, podmioty planujące prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, którym przysługuje tytuł prawny do tego zabytku, wynikający z prawa własności lub użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, i zainteresowane uzyskaniem dotacji na te prace, zachęcamy do wypełnienia kwestionariusza online.

Na zgłoszenia czekamy do 25 stycznia 2023 roku. Zgłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Łęczyce. Obligatoryjnie wraz ze zgłoszeniem, należy złożyć oświadczenie o gotowości realizacji zadania w okresie objętym programem wraz z deklaracją zabezpieczenia we własnym zakresie wkładu własnego (min. 2%) wartości zadania inwestycyjnego. Wzór oświadczenia w załączniku.

Przed przekazaniem zgłoszenia należy zapoznać się z założeniami programu, regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz innymi dokumentami udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce „Dokumenty” – https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24978.

Premiowane będą prace przy zabytkach, dla których podmiot posiadający tytuł prawny do władania obiektem przedstawi do dnia 27.01.2023 r.:

 • pozwolenie właściwego organu ochrony zabytków na prowadzenie prac przy zabytku;
 • pozwolenie na budowę / zaświadczenie właściwego organu administracyjnego architektoniczno – budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do zgłoszenia robót budowlanych (jeżeli dotyczy);
 • kosztorys inwestorski lub inny dokument pozwalający na oszacowanie wartości prac przedmiotowego zadania inwestycyjnego przy zabytku;
 • posiadaną dokumentację: projekt budowlany/program prac lub/i inny.

Wypełnienie i przedłożenie w tut. Urzędzie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją klauzuli informacyjnej w zakresie dotacji zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łęczyce.

Materiały

Zgłoszenie zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Zgłoszenie​_zadania​_inwestycyjnego​_w​_ramach​_Rządowego​_Programu​_Odbudowy​_Zabytków.pdf 0.11MB
Oświadczenie
Oświadczenie​_-​_Program​_Odbudowy​_Zabytków.pdf 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}