W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dodatek osłonowy w Gminie Łęczyce

Dodatek osłonowy jest elementem Tarczy Antyinflacyjnej, mający zniwelować rosnące ceny. Ustawa z dnia 17 stycznia 2021 roku o dodatku osłonowym, weszła w życie z dniem 4 stycznia 2022 roku, a wnioski o dodatek można składać od 10 stycznia br.

Rysunek tarczy na której są dwie figury ludzi, obok napis Dodatek osłonowy dla polskich rodzin. Ustawa o dodatku osłonowym opublikowana w Dzienniku Ustaw

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana będzie na podstawie definicji dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
   
 3. inne enumeratywnie wskazane dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
   

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* wyższa kwota przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest np. kocioł na paliwo stałe wpisany do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje  tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek  jest  przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy  złożyć  wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminę, która otrzyma dotacje z budżetu państwa.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony bezpośrednio w gminie w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski o dodatek osłonowy będą rozpatrywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji, Wnioskodawca ma prawo odebrać informację o przyznaniu dodatku osłonowego.

Materiały

Wzór wniosku o dodatek osłonowy
Wzór​_wniosku​_o​_dodatek​_osłonowy.docx 0.06MB
Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy
Wskazówki​_jak​_wypełnić​_wniosek​_o​_dodatek​_osłonowy.pdf 0.15MB
Plakat - dodatek osłonowy
Plakat​_-​_dodatek​_osłonowy​_OPS.pdf 1.12MB
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
Deklaracja​_A​_-​_budynki​_i​_lokalne​_mieszkalne.pdf 0.42MB
{"register":{"columns":[]}}