W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Tytuł/stanowisko: INSPEKTOR w Referacie Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta

Dołącz do nas i miej swój wkład w rozwój gminy Konstantynów Łódzki. Szukamy osób, które wspólnie z nami chcą tworzyć przyjazną i otwartą administrację publiczną i pozytywny wizerunek urzędnika. Zależy nam na pracownikach, których atutem jest wiedza, zaangażowanie i pozytywna energia.

Wykształcenie: Średnie
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony
Termin składania aplikacji upłynął: 05-07-2024

Informacje o ofercie

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim,
ul. Zgierska 2,
95-050 Konstantynów Łódzki
z dopiskiem: „Inspektor-SPIRM”

Dokumenty można również składać  za pośrednictwem poczty elektronicznej (sekretariat@konstantynow.pl), ale tylko w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego albo korzystania z profilu zaufanego EPUAP.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Za datę doręczenia uważa się datę wpływu dokumentów do urzędu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.konstantynow.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Zakres obowiązków

 • inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących gminy Konstantynów Łódzki,
 • współdziałanie w organizacji imprez miejskich, spotkań, konferencji, konkursów itp. 
 • reprezentowanie miasta podczas targów, wystaw i imprez promocyjnych,
 • tworzenie i publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych na profilach miejskich w socialmediach,
 • przygotowywanie artykułów na miejski portal internetowy oraz do informatora miejskiego,
 • przygotowywanie informacji prasowych oraz odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej z zakresu działalności Referatu Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta,
 • publikowanie aktualności na portalu internetowym gminy Konstantynów Łódzki,
 • obsługa audio-wizualna imprez i wydarzeń miejskich – wykonywanie dokumentacji fotograficznej i wideo oraz przygotowanie materiałów do publikacji,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań z realizacji zadań informacyjno-promocyjnych,
 • współpraca przy sporządzaniu corocznego raportu o stanie gminy oraz redagowanie otrzymanych materiałów,
 • opracowywanie i aktualizowanie projektów aktów prawnych oraz umów i porozumień z obszaru pozostającego we właściwości Referatu Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta,
 • obsługa administracyjno-biurowa działalności Referatu Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta, w tym prowadzenie korespondencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • realizacja i monitorowanie budżetu przeznaczonego na działania pozostające we właściwości Referatu Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta, w tym obsługa KSAT,
 • prowadzenie zapytań ofertowych, wybór i zakup materiałów i usług promocyjnych,
 • archiwizacja dokumentacji,
 • inne obowiązki wynikające z istoty pracy pracownika samorządowego

Miejsce wykonywania pracy

Województwo: łódzkie
Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki

Wymagania

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

 • wykształcenie i doświadczenie zawodowe: ukończone wyższe studia pierwszego lub drugiego stopnia(preferowany kierunek: komunikacja społeczna, public relations, socjologia) i 3 letni staż pracy LUB wykształcenie średnie i 5 letni staż pracy

 Pozostałe wymagania niezbędne:

 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania i kompetencji administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem:
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • ustawy prawo prasowe,
  • ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 • zainteresowanie zagadnieniami związanymi z życiem społecznym, gospodarczym i politycznym,
 • biegła obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych Microsoft Office,
 • obsługa faksu, skanera, drukarki, kopiarki,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • umiejętność administrowania stronami internetowymi,
 • obowiązkowość, komunikatywność, umiejętność analizy i syntezy informacji, kreatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność samodzielnego organizowania pracy oraz pracy w zespole, umiejętności redakcyjne,
 • dyspozycyjność,
 • mile widziane doświadczenie w obszarze działań komunikacyjnych i promocyjnych.

Wymagane dokumenty

Oferty zawierające:

  1. CV,
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
  4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  5. kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe lub/i inne dokumenty potwierdzające posiadanie przez kandydata wymaganego stażu pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
  6. oświadczenie potwierdzające obywatelstwo,
  7. dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
 • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub,
 • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim lub,
 • świadectwo dojrzałości uzyskane  w polskim systemie oświaty lub,
 • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,
  1. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
  2. można również dołączyć kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe),
  3. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku, uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
  4. w przypadku niekorzystania z udostępnionego kwestionariusza – zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla celów przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Benefity

Ze swojej strony gwarantujemy stabilność zatrudnienia- pierwsza umowa na czas określony 6 miesiecy, ponadto oferujemy:

 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dopłata w ramach działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,
 • łatwy dostęp do szkoleń wewnętrznych, 
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • respektowanie uprawnień rodzicielskich, pakiet socjalny, 
 • pakiet ubezpieczeniowy do nabycia na preferencyjnych warunkach, 
 • rozsądne godziny pracy – wolne weekendy, 
 • dogodna lokalizacja – centrum miasta.

Warunki pracy i informacje dodatkowe

Warunki pracy:

 1. pierwsza umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy (pełen etat), planowane zatrudnienie od 1 września 2024 r.,
 2. praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim,
 3. godziny pracy: 40 godzin tygodniowo, praca w równoważnym systemie czasu pracy, ruchomy czas pracy,
 4. dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dopłata w ramach działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,
 5. praca wykonywana jest na terenie jednostki w pomieszczeniach biurowych w budynku piętrowym, usytuowanie stanowiska pracy na drugim piętrze budynku, brak windy.

Uwaga!

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, tj. wg stanu na dzień 31 maja 2024 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tutejszym Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi 6%

Dane kontaktowe i miejsce składania dokumentów

Materiały

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDAT
Kwestionariusz​_osobowy​_kandydata​_do​_pracy-nabór.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna Rekrutacja
Klauzula​_informacyjna​_ver​_150124​_Rekrutacja​_Pracownik​_Samorządowy​_2024.docx 0.03MB
Oświadczenia do naboru na wolne stanowisko
Oświadczenie.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.06.2024 12:21 Anna Strzemecka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Stanowisko do Spraw Kadr
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
INSPEKTOR w Referacie Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta - 21.06.2024 r. 2.0 21.06.2024 13:31 Anna Strzemecka
INSPEKTOR w Referacie Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta - 21.06.2024 r. 1.0 21.06.2024 12:21 Anna Strzemecka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}