W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

01.04.2021

Rozdział I. Postanowienia ogólne


§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, tj.:

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, obejmujących prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, uprzątania zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego oraz mycia i napraw pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami;
2) rodzaje i minimalne pojemności worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i drogach publicznych, warunków ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3) częstotliwości i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązki właścicieli i innych osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej;
7) obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439)
 2. właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to właściciela nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439)
 3. jednostce wywozowej – rozumie się przez to podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na podstawie przepisów ustawy,
 4. odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, w rozumieniu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.),
 5. odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów,
 6. odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, w rozumieniu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.),
 7. odpadach zielonych – rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.),
 8. odpadach problemowych – należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.), powstające w gospodarstwach domowych w tym m in.: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, przeterminowane leki, stare kosmetyki, sprzęt elektryczny i elektroniczny, tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące,
 9. odpady „zmieszane” – rozumie się przez to odpady komunalne zebrane w sposób nieselektywny (niesegregowane) oraz pozostałości po segregowaniu odpadów komunalnych, np. pieluchy jednorazowe itp.
 10. punkt gromadzenia odpadów – to miejsce odbioru surowców wtórnych oraz innych odpadów problemowych, których nie można wyrzucać do worka na zmieszane odpady komunalne,
 11. pojemnikach – należy przez to rozumieć także kontenery, kosze uliczne służące do gromadzenia odpadów,
 12. zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439),
 13. nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439),
 14. kodach kreskowych – rozumie się przez to naklejki zawierające zaszyfrowane dane dotyczące adresu punktu wywozowego, przeznaczone dla właścicieli nieruchomości.

Rozdział II. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości


§ 3. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu higieniczno-sanitarnego nieruchomości poprzez:

 1. wyposażenie nieruchomości w odpowiednią liczbę worków służących do gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w rozdziale III; worki do zbiórki selektywnej dostarcza operator,
 2. zbieranie odpadów komunalnych w workach do tego celu przeznaczonych,
 3. ustawienie worków do zbierania odpadów komunalnych w miejscach nie stanowiących utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg,
 4. selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. tekstylnych, budowlanych, medycznych, weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych,
 5. przekazywanie odpadów, zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych, jednostce wywozowej w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości,
 6. odprowadzenie nieczystości ciekłych do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku do przydomowej oczyszczalni ścieków lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego przy zachowaniu przepisów odrębnych,
 7. przyłączenie nieruchomości:
  a) do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie równoczesnym z zamieszkaniem w przypadku budowy nowego budynku, modernizacji lub generalnego remontu, w terminie 9 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji,
  b) do nowo budowanej sieci kanalizacyjnej w terminie 6 miesięcy od daty oddania sieci do eksploatacji w przypadku nieruchomości zamieszkałych w tej dacie,
  c) przyłączenie nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość była wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniająca wymagania określone w przepisach odrębnych, przed powstaniem sieci kanalizacyjnej.
 8. włączenie się z wodami opadowymi do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, w razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na terenie nieutwardzonym swojej nieruchomości,
 9. usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno-higienicznego, uniemożliwiającego przedostawanie się zanieczyszczeń na grunty sąsiednie,
 10. uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości, (usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń – w miarę potrzeby),
 11. oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo - hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu,
 12. gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego na podłożu utwardzonym i uszczelnionym i w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany odrębnymi przepisami okres,
 13. oznaczenie nieruchomości, zgodnie z treścią art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne, przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu numeru porządkowego nieruchomości oraz zadbanie o jego estetyczny i czytelny wygląd,
 14. utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych, nie będących rolnymi, ani obszarami chronionymi, ani obszarami leśnymi, ani gruntami pod wodami, ani obszarami, na których wydobywane są kopaliny, w stanie wolnym od zachwaszczenia z wykoszoną trawą.

§ 4. Na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

 1. podrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych, działalności gospodarczej oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych, pojemników innych właścicieli, na teren innej nieruchomości,
 2. umieszczania w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych, np.: pniach drzew, słupach energetycznych, itp.: afiszy, reklam, ogłoszeń, itp.,
 3. spalania odpadów komunalnych i produkcyjnych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków,
 4. spalania zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami (nie dotyczy gałęzi, chrustu i zdrewniałych liści),
 5. zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię,,
 6. stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska do usunięcia śniegu i lodu poza powierzchniami utwardzonymi,
 7. zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier, zabaw dla dzieci i uprawiania sportu,
 8. zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt,
 9. zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. nr 14, poz. 60),
 10. wypalania traw,
 11. dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami.

§ 5. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami: na nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego lub ich częściach, w miejscach do tego wyznaczonych, przystosowanych i oznakowanych, na innych nieruchomościach może odbywać się pod warunkiem, że nie powoduje uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej, bądź gromadzone w zbiornikach bezodpływowych na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do wód lub do ziemi.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości wyłącznie w zakresie doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu i pod warunkiem, że czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód lub ziemi oraz uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. Zużyte części i materiały eksploatacyjne winny być zagospodarowane zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych oraz z niniejszym regulaminem.
3. Wykonywanie czynności wyszczególnionych w ust. 1 i 2 nie może naruszać praw określonych w innych powszechnie obowiązujących przepisach, a w szczególności nie może utrudniać komunikacji, zagrażać bezpieczeństwu i zakłócać spokoju.

§ 6. Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do liczby osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie lub wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków

§ 7. Ustala się następujące zasady prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz przyjmowania przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub zapewnienie przyjmowania ich w inny sposób:

 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:
  a) papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury,
  b) szkła oraz opakowań ze szkła,
  c) tworzywa sztucznego oraz opakowań z tworzyw sztucznych,
  d) metali,
  e) opakowań wielomateriałowych,
  f) odpadów wielkogabarytowych,
  g) zużytych opon (tylko z samochodów osobowych, rowerów lub motorowerów),
  h) niebezpiecznych z podziałem na: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje opadowe itd.),
  i) ulegających biodegradacji (odpady zielone z pielęgnacji terenów zieleni i odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji),
  ust.1. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt a – h mogą być zbierane i odbierane wyłącznie jako odpady suche.
  ust.2. Inne wytworzone na terenie nieruchomości odpady stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, które właściciel nieruchomości zobowiązany jest gromadzić w przeznaczonym do tego celu worku lub pojemniku.
 2. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady określone w ust. 1 winne być zbierane oraz odbierane lub przekazywane, przy zachowaniu następujących zasad:
  a) Odpady wymienione w ust. 1 należy odbierać lub przekazywać z częstotliwością określoną w rozdziale IV.
  b) O terminach odbioru z nieruchomości odpadów mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości będą informowani poprzez harmonogram lub informacje o terminach, dostarczane właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne oraz poprzez stronę internetową Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
  c) W przypadku przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych we własnym zakresie przez mieszkańców oraz przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, o rodzaju odpadów komunalnych, ilościach, terminach i zasadach ich przyjmowania, mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości będą informowani poprzez stronę internetową Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej oraz operatora Punktu.
 3. Odpady zmieszane:
  a) Powstające na terenach zabudowy jednorodzinnej oraz na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, należy gromadzić do odbioru w workach w miejscach gromadzenia odpadów,
  b) Powstające na terenach zabudowy wielolokalowej, należy gromadzić do odbioru w pojemnikach postawionych w altanach śmietnikowych lub w miejscach gromadzenia odpadów, wyznaczonych przez właściciela nieruchomości,
  c) Powstające na terenach nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, należy gromadzić do odbioru w workach w miejscach gromadzenia odpadów,
  d) Powstające na nieruchomości władanej przez kilku właścicieli należy gromadzić do odbioru w workach, które zostaną opisane przez właścicieli przysługującymi kodami kreskowymi.
  e) Ww. odpady można także we własnym zakresie przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 4. Odpady typu: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe:
  a) Powstające na terenach zabudowy jednorodzinnej oraz na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, należy gromadzić do odbioru w oznakowanych workach w miejscach gromadzenia odpadów,
  b) Powstające na terenach zabudowy wielolokalowej, należy gromadzić do odbioru w pojemnikach postawionych w altanach śmietnikowych lub w miejscach gromadzenia odpadów, wyznaczonych przez właściciela nieruchomości,
  c) Powstające na terenach nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, należy gromadzić do odbioru w oznakowanych workach w miejscach gromadzenia odpadów,
  d) Powstające na nieruchomości władanej przez kilku właścicieli należy gromadzić do odbioru w workach, które zostaną opisane przez właścicieli przysługującymi kodami kreskowymi.
  e) Odpady, które uległy zabrudzeniu, należy przed włożeniem do worka pozbawić resztek substancji lub wyrobów,
  f) Odpady opakowaniowe należy, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala, trawle zgnieść przed złożeniem do worka, z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić, można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak aby zachowały zmniejszoną objętość.
  g) Ww. odpady można także we własnym zakresie przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 5. Odpady wielkogabarytowe, przez które rozumie się meble, materace, wykładziny, dywany, wózki dziecięce, sanki, rowery, zabawki, armatura łazienkowa (z wyjątkiem stolarką budowlaną, szybami, lustrami, ceramiką łazienkową) oraz styropian zgromadzony w worku (pochodzący wyłącznie z opakowań AGD, RTV):
  a) Powstające na terenach zabudowy jednorodzinnej oraz na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, należy gromadzić do odbioru w formie wystawki, w miejscach gromadzenia odpadów,
  b) Powstające na terenach zabudowy wielolokalowej, należy gromadzić w formie wystawki przy altanach śmietnikowych lub w miejscach gromadzenia odpadów, wyznaczonych przez właściciela nieruchomości,
  c) Odpady określone w ust. 5 można przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zachowując limity określone w niniejszym regulaminie.
 6. Odpady remontowo – budowlane i rozbiórkowe powstające w wyniku prowadzonych we własnym zakresie przez mieszkańca lub właściciela nieruchomości prac budowlanych, rozbiórkowych lub remontowych należy gromadzić we własnych workach lub pojemnikach (o odpowiedniej grubości gwarantującej jego trwałość na czas załadunku:
  a) Należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych we własnym zakresie, zachowując limity określone w niniejszym regulaminie.
 7. Odpady zielone:
  a) Skoszona trawa, liście, drobne gałęzie, odpady ulegające biodegradacji powstające na terenie zabudowy jednorodzinnej, na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe należy kompostować na nieruchomościach, z przeznaczeniem kompostu do własnego użytku.
  b) Skoszona trawa, liście, drobne gałęzie, odpady ulegające biodegradacji powstające na terenie zabudowy jednorodzinnej, na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, a także w przypadku zabudowań wielolokalowych należy gromadzić we worku i we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 8. Pozostałe odpady:
  a) Zużyte opony z samochodów osobowych, rowerów i motorowerów – należy gromadzić do odbioru w formie wystawki (w terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych – kwiecień, październik) lub we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, stosując się do określonych limitów w niniejszym Regulaminie,
  b) Przeterminowane leki - należy we własnym zakresie dostarczyć do aptek zlokalizowanych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
  c) Zużyte baterie i akumulatory - należy we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
  d) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - należy we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
  e) Odpady niebezpieczne tj. farby, rozpuszczalniki, lakiery, opakowania po farbach, kwasy, alkalia, farby drukarskie, tusze, kleje, lepiszcze, detergenty itp. - należy we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 9. Wszystkie ww. odpady właściciele nieruchomości a także właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne mogą przekazywać do podmiotów zbierających odpady, które są wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej i mogą zbierać odpady z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska (przedmiotowy Rejestr jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej).

§ 8. Prawidłowe prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy uznać za niespełnione jeżeli wystąpi przynajmniej jeden z poniższych przypadków:

 1. Pojemnik lub worek na odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zawiera odpady nadające się do recyklingu tj. m. in. papier, metal, tworzywa sztuczne, szkoło, odpady wielomateriałowe, odpady zielone, odpady niebezpieczne, odpady remontowo – budowlane i rozbiórkowe lub inne objęte obowiązkiem selektywnego zbierania i odbierania odpadów oraz przekazywania, o których mowa w § 7.
 2. W pojemnikach lub workach na poszczególne odpady segregowane znajdują się inne odpady komunalne uniemożliwiające przekazanie zawartości danego pojemnika lub worka do odzysku lub recyklingu, w szczególności gdy zawartość tych pojemników, worków została zanieczyszczona odpadami zmieszanymi.
 3. Podmiot odbierający odpady komunalne przedłoży informację o braku odbierania odpadów wysegregowanych z nieruchomości.

Rozdział III. Rodzaj i minimalna pojemność worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i drogach publicznych oraz warunki ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie


§ 9. 1. Właściciel nieruchomości zapewni wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale IV i o pojemności wynoszącej minimum: 15 litrów na 1 mieszkańca/ 1 tydzień, w zabudowie mieszkaniowej.
2. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska:
a) pojemniki o pojemności: 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów – przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na nieruchomości zamieszkałych,
b) worki o pojemności: 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów, 7000 litrów – przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na nieruchomościach niezamieszkałych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
c) worki z tworzyw sztucznych o pojemności 120 litrów – przeznaczone do zbierania odpadów selektywnych, za wyjątkiem nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych,
d) pojemniki o pojemności 1100 litrów oraz pojemniki typu „dzwon” o pojemności: od 1300 litrów do 2500 litrów – przeznaczone dla budynków wielorodzinnych do zbierania odpadów selektywnych,
e) kosze uliczne o pojemności: od 15 litrów - 110 litrów – przeznaczone do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych.

§ 10. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne worków:
a) kolor niebieski - worki przeznaczone do zbierania papieru i tektury,
b) kolor zielony – worki przeznaczone do zbierania szkła,
c) kolor żółty - worki przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali lub odpadów suchych,
d) kolor brązowy - worki przeznaczone do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, za wyjątkiem odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.
1a. Selektywne zebrane odpady przekazywane są w workach z naklejonym kodem kreskowym identyfikującym właściciela nieruchomość oraz frakcje przekazywanych odpadów. Oznakowaniem kodem kreskowym podlegają również pojemniki z odpadami komunalnymi.
1b. W przypadku efektywnego funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Gmina może odstąpić od obowiązku znakowania oddawanych worków z odpadami komunalnymi, kodami kreskowymi.
2. Kompostowanie odpadów zielonych z pielęgnacji terenów zieleni i odpadów ulegających biodegradacji może odbywać się wyłącznie w granicach nieruchomości, pod warunkiem że nie stanowi uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.
2a. Przez kompostowanie rozumie się, przetwarzanie odpadów organicznych przy wykorzystaniu drobnoustrojów na naturalnej zasadzie zamkniętego obiegu materii w środowisku, przy zachowaniu odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza oraz przy obecności mikroorganizmów (głównie bakterii), grzybów i niektórych bezkręgowców (dżdżownic).
2b. Kompostownik nie może znajdować się w miejscu zalewanym przez wodę. Prowadzenie kompostownika i kompostowanie właściciel nieruchomości zgłasza w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2c. Pojemność, rodzaj i konstrukcja kompostownika winna zapewnić bieżące potrzeby zagospodarowania, powstałych na terenie nieruchomości bioodpadów.

§ 11. 1. W miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, w tym na terenach takich, jak drogi publiczne, przystanki komunikacji publicznej, ciągi piesze, obiekty handlowe, parkingi i parki, pojemniki winny być rozmieszczone w sposób umożliwiający swobodne z nich korzystanie, w ilości dostosowanej do natężenia ruchu pieszych.
2. Za stan sanitarny, techniczny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty zobowiązane do ich ustawiania.

§ 12. 1. Właściciele terenów, na których organizowane są imprezy masowe, mają obowiązek:
a) wydzielenia miejsc gromadzenia odpadów komunalnych i wyposażenia ich w wystarczającą liczbę worków, pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów,
b) wyposażenia terenu imprezy w wystarczającą liczbę przenośnych szaletów,
c) posprzątania terenu po zakończonej imprezie.
2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1, mogą być przez właściciela nieruchomości przeniesione na organizatora imprezy.

§ 13. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez jednostkę wywozową w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej,
 2. Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony części, np. pokrywy,
 3. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i usprzątnięcie,
 4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady.

§ 14. 1. Na terenie nieruchomości worki lub pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników jednostki wywozowej.
2. W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie worków lub pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się ich ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie.
3. W przypadku, gdy brak jest dostępu do worków lub pojemników dla pracowników, jednostki wywozowej, właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić worki przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od wymogu wystawiania worka w porozumieniu z jednostką wywozową.

§ 15. Zakazuje się:

 1. gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż komunalne pochodzących z działalności gospodarczej,
 2. spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów,
 3. magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
 4. zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika,
 5. odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do sieci deszczowej, kanalizacyjnej i ogólnospławnej oraz do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.

Rozdział IV. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego


§ 16. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. W tym celu ustala się minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
a) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
c) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
2. zbierane selektywnie odpady w rodzaju papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metalu, szkła, opakowań wielomateriałowych,
a) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
b) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
c) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. Pozostałe odpady komunalne wymienione w § 7, które właściciel nieruchomości ma obowiązek selektywnie zbierać należy na bieżąco przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska (zgodnie z Regulaminem PSZOK):
3.1 Wprowadza się limity przekazania do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych następujących odpadów:
a) odpady budowlane i rozbiórkowe - do 500 kg na rok od właściciela nieruchomości posiadającego aktualną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej,
b) zużyte opony – do 8 sztuk na rok od właściciela nieruchomości posiadającego aktualną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) odpady wielkogabarytowe – do 500 kg na rok od właściciela nieruchomości posiadającego aktualną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3.2 Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
4. wg ustalonego z przedsiębiorcą harmonogramu dla pozostałych obiektów,
5. wg ustalonego z przedsiębiorcą harmonogramu zbiórki odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

§ 17. 1. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości na podstawie zawartej umowy z podmiotem uprawnionym do wywozu nieczystości ciekłych, na zlecenie właściciela nieruchomości, z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.
2. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczenia określonego w przepisach odrębnych.
3. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, przez podmioty uprawnione do transportu i zagospodarowania osadów ściekowych.

Rozdział V. Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami


§ 18. Dopuszcza się kompostowanie odpadów zielonych z pielęgnacji terenów zieleni i odpadów ulegających biodegradacji na terenie własnej nieruchomości.

Rozdział VI. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku


§ 19. 1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt i są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Zabezpieczenie nieruchomości przed wydostaniem się zwierząt poza jej obręb jest obowiązkiem utrzymującego zwierzęta.
2. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów rasy uznawanej za agresywną zobowiązani są do uzyskania zezwolenia gminy na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa. Zezwolenie może być wydane bądź cofnięte po dokonanych oględzinach (sprawdzeniu) warunków i sposobu utrzymywania psa zgodnie z zapisem ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 122 z późn. zm.). Psy agresywne oraz inne zwierzęta domowe nie mogą stanowić zagrożenia dla ludzi lub innych zwierząt.
3. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może się stać niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia.
4. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel lub opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń i uciążliwości z tego tytułu dla innych obywateli, w związku z tym obowiązani są m.in. do:
a) zapewnienia zwierzętom należytych warunków bytowych, zgodnych z ustawą o ochronie zwierząt tj.: pomieszczenia z dostępem do światła, chroniącego zwierzę przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi; dostępu do wody; swobody ruchu i zmiany pozycji,
b) właściwego zabezpieczenia pomieszczeń lub posesji przed wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz, posesję oznaczyć w miejscu widocznym tabliczką ostrzegawczą z odpowiednim napisem, np. „UWAGA PIES”,
c) przewożenia zwierząt środkami komunikacji publicznej – tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika, a w szczególności – pies powinien być w kagańcu i trzymany przez właściciela krótko przy nodze,
d) dokonywania szczepień ochronnych, w tym szczególnie obowiązkowego szczepienia przeciwko wściekliźnie,
e) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach (na terenach) wspólnie użytkowanych, a w szczególności chodnikach, utwardzonych placach, skwerach, zieleńcach.

§ 20. Zwierzęta pozostawione bez opieki, wobec których nie zastosowano zabezpieczeń wyżej wymienionych, podlegają schwytaniu i dowiezieniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt, z którym gmina ma podpisaną stosowną umowę.

§ 21. Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi psami poniosą koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia.

§ 22. Obowiązek unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych należy do:
a) osób posiadających zwierzęta,
b) zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego,
c) gminy w odniesieniu do pozostałych terenów.

§ 23. Obiekty zamknięte np. kojce dla psów, gołębniki, kojce dla drobiu i innych zwierząt muszą być zlokalizowane z zachowaniem strefy ochronnej 2 m od granicy działki.

Rozdział VII. Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej


§ 24. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.),
b) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
3. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1 - 2 dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a zgodę wyrażą sąsiedzi, będący stronami postępowania w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.
4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są przestrzegać zapisów § 4 niniejszego Regulaminu, a ponadto:
a) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
b) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków,
c) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, realizowaną przez podmiot uprawniony,
d) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10m od zabudowań mieszkalnych i gospodarczych nieruchomości sąsiednich w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla wszystkich właścicieli nieruchomości sąsiednich. Usytuowanie uli winno nie zakłócać korzystania z nieruchomości sąsiednich w jej granicach. Jeżeli parametry nieruchomości nie pozwalają na zachowanie niezbędnych odległości właściciel pasieki zobowiązany jest do zastosowania dodatkowych zabezpieczeń w postaci np. parkanu, żywopłotu czy innej przeszkody zmieniającej kierunek lotu pszczół.

Rozdział VIII. Obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia


§ 25. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, w razie potrzeby, deratyzacji na terenie nieruchomości.

§ 26. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wadowicach, do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 27. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wadowicach, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

§ 28. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział IX. Przepisy końcowe


§ 29. Upoważnieni przez Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej pracownicy oraz jednostki upoważnione do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień Regulaminu.

§ 30. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny, na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Materiały

Uchwała nr XXIII/239/20 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
{"register":{"columns":[]}}