W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Posiedzenia komisji rady miejskiej

Niebieski napis "ogłoszenie" i niebieska linia pozioma przy dolnej krawędzi grafiki. W tle fotografia budynku Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

Posiedzenie Komisji Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 20 października 2021 r. (środa) o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Kalwaria Zebrzydowska.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska kolejnych umów dzierżawy/najmu, na czas nie dłuższy niż 3 lata.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własności nieruchomości gruntowej położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej, stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, jej użytkownikowi wieczystemu.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej, obejmującej działki nr 3167/5 i 3168/27, stanowiące własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2021 rok.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2021-2027.
 14. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali posiedzeń – ul. Targowa 1B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Przewodniczący Komisji Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji
Jarosław Lenik

Posiedzenie Komisji Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 21 października 2021 r. (czwartek) o godz. 8:30 posiedzenie Komisji Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Kalwaria Zebrzydowska.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska kolejnych umów dzierżawy/najmu, na czas nie dłuższy niż 3 lata.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własności nieruchomości gruntowej położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej, stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, jej użytkownikowi wieczystemu.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej, obejmującej działki nr 3167/5 i 3168/27, stanowiące własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2021 rok.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2021-2027.
 14. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali posiedzeń – ul. Targowa 1B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz współpracy z Jednostkami Pomocniczymi
Robert Rudecki

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 22 października 2021 r. (piątek) o godz. 8:30 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy, z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Kalwaria Zebrzydowska.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska kolejnych umów dzierżawy/najmu, na czas nie dłuższy niż 3 lata.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własności nieruchomości gruntowej położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej, stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, jej użytkownikowi wieczystemu.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej, obejmującej działki nr 3167/5 i 3168/27, stanowiące własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2021 rok.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2021-2027.
 14. Informacja dotycząca aktualnego etapu postępowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącego PSZOK oraz realizacji stacji przeładunkowej i bazy transportowej w Kalwarii Zebrzydowskiej na działce nr 2118.
 15. Informacja na temat realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz informacja o planach inwestycyjnych na kolejne lata.
 16. Informacja w sprawie realizacji wniosku dotyczącego zmiany umowy dzierżawy na umowę najmu z najemcą niepublicznego przedszkola w budynku szkoły w Brodach.
 17. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie.

 

Posiedzenie komisji odbędzie się w sali posiedzeń – ul. Targowa 1B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy
Marcin Zadora