W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultywowania tradycji lokalnych oraz ochrony dóbr kultury

13.07.2022

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265) oraz Uchwały nr XXX/333/2021 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza działające w obszarach pożytku publicznego:

  • organizacje pozarządowe
  • podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane

do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu "Kultywowanie tradycji lokalnych i ochrony dóbr kultury"

I. Rodzaj zadania

Realizacja instalacji artystycznej nawiązującej do historii miasta Kalwaria Zebrzydowska.

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w ramach ogłoszonego konkursu

  1. Na wsparcie realizacji zadania Gmina Kalwaria Zebrzydowska przeznacza kwotę w wysokości 20 000 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

III. Zasady, termin i tryb przyznawania dotacji

Kryteria stosowane przy wyborze ofert zostały określone w Regulaminie konkursowym dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz w referacie ds. Zdrowia, Oświaty i Kultury Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, I piętro, pokój nr 10.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

  1. Zadanie powinno być zrealizowane w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku.
  2. Warunkiem realizacji zadania jest złożenie w terminie oferty wraz z wymaganymi załącznikami i spełnienie wymogów określonych w Regulaminie konkursowym.

V. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 4 sierpnia 2022 roku do godz. 15.00 w Urzędzie Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej – Dziennik Podawczy, parter pokój nr 2 ul. Mickiewicza 7 w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem "Konkurs na realizację zadań z zakresu kultywowania tradycji lokalnych".

VI. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w latach poprzednich

  • wysokość przekazanych dotacji w zakresie kultywowania tradycji lokalnych oraz ochrony dóbr kultury terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska - rok 2020 - 24.000 złotych
  • wysokość przekazanych dotacji w zakresie kultywowania tradycji lokalnych oraz ochrony dóbr kultury terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska - rok 2021 - 31.000 złotych

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Inspektor ds. Zdrowia, Oświaty i Kultury Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, I piętro, pokój nr 10, tel. 33 87 64 012.

Materiały

Zarządzenie nr 621/2022 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu kultywowania tradycji lokalnych oraz ochrony dóbr kultury terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska
{"register":{"columns":[]}}