W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. finansowych

22.05.2023

Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. finansowych. Dokumenty aplikacyjne należy składać do 2 czerwca 2023 r.

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie w uścisku powitalnym, po prawej stronie na beżowym tle z zarysem teczki napis Praca.

Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Mickiewicza 42,  34-130 Kalwaria Zebrzydowska
(Telefon: 33 8766 331,  33 8764 422)

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe w zakresie rachunkowości lub finansów,
 5. minimum sześcioletni staż pracy,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowiskach w dziale finansowym, księgowym, administracyjnym w sektorze publicznym,
 2. sprawna obsługa urządzeń biurowych i programów biurowych: Word, Excel,
 3. umiejętność pracy w systemach informatycznych, tym w programach finansowo-księgowych,
 4. znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej,
 5. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 6. umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i zespołowej, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa, komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność, systematyczność, zdolność do pracy pod presją czasu.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej mieszkań w obiektach szkolnych, a w szczególności:
  1. prowadzenie dokumentacji dotyczącej mieszkań w domach nauczyciela i szkołach prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska na podstawie umów zawieranych przez dyrektorów szkół w ramach zarządu trwałego oraz innych decyzji z tym związanych,
  2. wystawianie rachunków (faktur, not księgowych, not odsetkowych) za wynajem mieszkań służbowych zgodnie z zawartymi umowami oraz pozostałą dokumentacją przekazywaną przez zarządców tych mieszkań, w tym naliczanie odsetek za nieterminowe płatności.
 2. Wystawianie rachunków (faktur, not księgowych, not odsetkowych) za wynajem pomieszczeń w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska zgodnie z zawartymi umowami oraz pozostałą dokumentacją przekazywaną przez zarządców tych pomieszczeń, w tym naliczanie odsetek za nieterminowe płatności.
 3. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych pozostałych środków trwałych i ewidencji pozabilansowej oraz uzgadnianie ich stanu ewidencyjnego ze stanem ewidencji księgowej.
 4. Realizacja czynności dla jednostek organizacyjnych, w tym jednostek obsługiwanych ujętych w przydziale czynności w szczególności:
  1. przygotowywanie, sprawdzanie, opisywanie i kompletowanie dokumentów do księgowania oraz dekretacja dowodów księgowych,
  2. prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, na podstawie zakładowego planu kont oraz klasyfikacji budżetowej.
  3. uzgadnianie zapisów w ramach ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej w poszczególnych okresach sprawozdawczych oraz zamknięć urządzeń księgowych i współpraca w tym zakresie z Głównym księgowym,
  4. bieżące monitorowanie poziomu wydatków i dochodów budżetowych, prawidłowej ewidencji wydatków budżetowych oraz ich zaangażowania i porównania z planem finansowym i przedkładanie informacji w tym zakresie Dyrektorowi Ośrodka, Głównemu księgowemu, w tym pisemnych informacji o powstałych zagrożeniach związanych z przekroczeniem wydatków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,
  5. przygotowywanie danych do okresowych analiz i informacji dotyczących wykonywania planów finansowych, w tym sprawozdań opisowych oraz danych pomocnych do projektów planów finansowych na dany rok budżetowy, a także rejestrów do sporządzenia rocznego sprawozdania z zamówień publicznych.
  6. sporządzanie sprawozdań budżetowych zgodnie z rodzajami, formami, terminami i zasadami sporządzania obowiązujących sprawozdań budżetowych oraz przygotowywanie danych do inwentaryzacji, sprawozdań finansowych i współpraca w tym zakresie z Głównym księgowym,
  7. sporządzanie ewidencji sprzedaży i zakupów oraz obowiązującej sprawozdawczości dla podatku od towarów i usług VAT i przekazywanie do weryfikacji Głównemu księgowemu przed przekazaniem do ewidencji gminy,
  8. prowadzenie ewidencji analitycznej pożyczek z funduszu mieszkaniowego, w tym uzgadnianie wysokości zadłużenia poszczególnych pożyczkobiorców z pracownikiem prowadzącym techniczno-organizacyjną obsługę funduszu mieszkaniowego.
 5. Przygotowywanie danych posiadanych w ramach wspólnej obsługi do rejestru dla każdego obiektu oświatowego w zakresie korzystania ze środowiska celem sporządzania przez jednostki obsługiwane sprawozdawczości.
 6. Pomoc w przygotowaniu danych, analiz, zestawień finansowych.
 7. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do składnicy akt Ośrodka.
 8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. praca o charakterze administracyjno-biurowym w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. normy czasu pracy: praca w podstawowym systemie czasu pracy, przeciętnie 8 godzinna norma dobowa czasu pracy i przeciętnie 40 godzinna norma czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym ( w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 4. zatrudnienie w ramach umowy o pracę - przewiduje się zatrudnienie w miesiącu lipcu 2023 r.,
 5. praca na pierwszym piętrze w budynku w którym znajduje się siedziba Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej (brak windy).

5. W miesiącu kwietniu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,
 2. życiorys (CV) - własnoręcznie podpisany,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - własnoręcznie podpisany – wg załącznika nr 1 do ogłoszenia,
 4. kserokopie świadectw pracy (jeżeli jest to kolejne zatrudnienie) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydatkę/kandydata, lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy, w szczególności w przypadku trwającego stosunku pracy (jeżeli wynika to z warunków określonych w pkt 1 i 2),
 5. oświadczenie kandydatki/kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku - własnoręcznie podpisane,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydatkę/kandydata,
 7. oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadanym obywatelstwie- własnoręcznie podpisane,
 8. oświadczenie kandydatki/kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - własnoręcznie podpisane,
 9. oświadczenie kandydatki/kandydata, że kandydatka/kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe- własnoręcznie podpisane,
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną - własnoręcznie podpisane, - wg załącznika nr 2 do ogłoszenia,
 11. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku) - w przypadku kandydatki/kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydatkę/kandydata,
 12. oświadczenie kandydatki/kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu - własnoręcznie podpisane.

7. Termin sposób i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne:

 • w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty ds. finansowych w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej” należy składać w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w godzinach pracy Ośrodka (od poniedziałku do piątku od 7:00 do15:00)
  lub
 • pocztą tradycyjną na adres Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

w terminie do dnia 2.06.2023 r. Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka.

Dokumenty aplikacyjne muszą być podpisane, a każda kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydatkę/kandydata.
Oferty złożone po wskazanym terminie, niekompletne, złożone za pomocą poczty elektronicznej lub złożone w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane i są komisyjnie niszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatek/kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybraną/wybranym kandydatką/kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie kandydatki/kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów.

8. Informacje dodatkowe

Z kandydatkami/kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a o jej terminie i sposobie przeprowadzenia kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie lub na adres e-mail – kandydatki/kandydaci są proszeni o podanie danych kontaktowych. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej www.kalwaria-zebrzydowska.pl i na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wyłoniona/wyłoniony w drodze naboru kandydatka/kandydat przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu, oryginały świadectw pracy i dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
Pracodawca na każdym etapie może bez podania przyczyny unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 22.05.2023 r.

Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Mirosława Oczkowska

Materiały

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami [BIP]

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej - specjalista ds. finansowych

Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej została wybrana Pani Natalia Madeja.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Natalia Madeja spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Specjalisty ds finansowych w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 7.06.2023 r.

Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Mirosława Oczkowska

{"register":{"columns":[]}}