W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty do spraw socjalnych w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej

06.09.2022

Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. socjalnych

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie w uścisku powitalnym, po prawej stronie na beżowym tle z zarysem teczki napis Praca.

Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
(Telefon: 33 8766 331, 33 8764 422)

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
4) wykształcenie wyższe w zakresie administracji lub rachunkowości lub finansów,
5) minimum czteroletni staż pracy,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość programów biurowych: Word, Excel,
2) umiejętność pracy w systemach informatycznych, znajomość urządzeń biurowych,
3) znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawy o funduszu socjalnym, ustawy prawo oświatowe, KPA,
4) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
5) umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i zespołowej, komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, zdolność do pracy pod presją czasu.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie kasy,
2) sporządzanie przelewów,
3) prowadzenie funduszu świadczeń socjalnych i obsługa funduszu mieszkaniowego,
4) obsługa świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów oraz koordynowanie pozostałych programów dla uczniów,
5) przygotowywanie dokumentacji do wniosków o emerytury i renty, w tym kapitału początkowego ( zaświadczenia o zarobkach),
6) prowadzenie ksiąg inwentarzowych pozostałych środków trwałych i ewidencji pozabilansowej,
7) nadzór nad składnicą akt Ośrodka,
8) wykonywanie zadań zleconych przez kierownika jednostki,

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

1) praca o charakterze administracyjno-biurowym w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo,
2) stanowisko pracy: związane z pracą przy komputerze,
3) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony z możliwością zawarcia kolejnej umowy - przewiduje się zatrudnienie od miesiąca listopada 2022 r.,
4) stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze w budynku, w którym znajduje się siedziba Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej (brak windy).

5. W miesiącu sierpniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,
2) życiorys (CV) - własnoręcznie podpisany,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - własnoręcznie podpisany - wg załącznika nr 1 do ogłoszenia,
4) kserokopie świadectw pracy (jeżeli jest to kolejne zatrudnienie) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata, lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy, w szczególności w przypadku trwającego stosunku pracy ,
5) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku - własnoręcznie podpisane,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
7) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie - własnoręcznie podpisane,
8) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - własnoręcznie podpisane,
9) oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe - własnoręcznie podpisane,
10) zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną - własnoręcznie podpisane - wg załącznika nr 2 do ogłoszenia,
11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
12) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu - własnoręcznie podpisane.

7. Termin sposób i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty ds. socjalnych w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej” należy składać:

  • osobiście w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w godzinach pracy Ośrodka (od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00)
  • pocztą tradycyjną na adres Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

w terminie do dnia 19 września 2022 r.
Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka.

Dokumenty aplikacyjne muszą być podpisane, a każda kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów złożone bez kompletu wymaganych w ogłoszeniu dokumentów, lub które wpłynęły po upływie terminu ustalonego w ogłoszeniu lub zostały złożone za pomocą poczty elektronicznej lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane i są komisyjnie niszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów.

8. Informacje dodatkowe

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a o jej terminie i sposobie przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie lub na adres e-mail.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej www.kalwaria-zebrzydowska.pl i na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu, oryginały świadectw pracy i dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
Pracodawca na każdym etapie może bez podania przyczyny unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 06.09.2022 r.

Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Mirosława Oczkowska

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej Specjalista ds socjalnych

Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej został wybrany:
Pan Mateusz Tomasz Jędrzejczyk

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Mateusz Tomasz Jędrzejczyk spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydat posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Specjalisty ds socjalnych w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 28.09.2022 r.

Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Mirosława Oczkowska

Materiały

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami
{"register":{"columns":[]}}