W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego (na zastępstwo)

14.03.2023

Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko głównego księgowego. Dokumenty aplikacyjne należy składać do 27 marca 2023 r.

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie w uścisku powitalnym, po prawej stronie na beżowym tle z zarysem teczki napis Praca.

Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
(Telefon: 33 8766 331, 33 8764 422)

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 5. spełnienie jednego z poniższych warunków:
  1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
  2. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
  3. posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  4. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym na stanowisku głównego księgowego lub pracownika działu księgowo-finansowego,
 2. sprawna obsługa urządzeń biurowych i programów biurowych: Word, Excel,
 3. umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym w programach finansowo-księgowych,
 4. znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej,
 5. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 6. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 7. umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i zespołowej, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa, komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność, uczciwość, systematyczność,
 8. nieposzlakowana opinia.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki i jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami oraz koordynacja działań zapewniających przestrzeganie zasad rachunkowości, w tym przez pracowników księgowości,
 2. prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 6. zapewnienie prawidłowego obiegu, ewidencji i przechowywania dokumentów,
 7. sporządzanie ewidencji sprzedaży i zakupów oraz obowiązującej sprawozdawczości dla podatku od towarów i usług VAT ich weryfikacja oraz przekazywanie do ewidencji gminy,
 8. pomoc w przygotowywaniu projektów planów finansowych jednostek obsługiwanych zgodnie z planowanymi wydatkami rzeczowymi dyrektorów szkół oraz zmian w planach finansowych,
 9. sprawowanie kontroli zarządczej w zakresie wykonywanych zadań,
 10. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. praca o charakterze administracyjno – biurowym w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. normy czasu pracy: praca w podstawowym systemie czasu pracy, przeciętnie 8 godzinna norma dobowa czasu pracy i przeciętnie 40 godzinna norma czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 4. zatrudnienie w ramach umowy o pracę - przewiduje się zatrudnienie w miesiącu kwietniu 2023 r.,
 5. praca na pierwszym piętrze w budynku w którym znajduje się siedziba Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej (brak windy).

5. W miesiącu lutym 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,
 2. życiorys (CV) - własnoręcznie podpisany,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - własnoręcznie podpisany – wg załącznika nr 1 do ogłoszenia,
 4. kserokopie świadectw pracy (jeżeli jest to kolejne zatrudnienie) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydatkę/kandydata, lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy, w szczególności w przypadku trwającego stosunku pracy (jeżeli wynika to z warunków określonych w pkt 1 i 2),
 5. oświadczenie kandydatki/kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku - własnoręcznie podpisane,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydatkę/kandydata,
 7. oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadanym obywatelstwie- własnoręcznie podpisane,
 8. oświadczenie kandydatki/kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - własnoręcznie podpisane,
 9. oświadczenie, stwierdzające że kandydatka/kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe - własnoręcznie podpisane,
 10. oświadczenie kandydatki/kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe - własnoręcznie podpisane,
 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną - własnoręcznie podpisane, - wg załącznika nr 2 do ogłoszenia,
 12. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność lub decyzji o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku) - w przypadku kandydatki/kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 13. oświadczenie kandydatki/kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu - własnoręcznie podpisane.

7. Termin sposób i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne:

 • w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego księgowego na zastępstwo w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej” należy składać w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w godzinach pracy Ośrodka (od poniedziałku do piątku od 7:00 do15:00)
  lub
 • pocztą tradycyjną na adres Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

w terminie do dnia 27.03.2023 r.
Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka.

Dokumenty aplikacyjne muszą być podpisane, a każda kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydatkę/kandydata.
Oferty złożone po wskazanym terminie, niekompletne lub zostały złożone w sposób inny niż określony w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne kandydatek/kandydatów złożone bez kompletu wymaganych w ogłoszeniu dokumentów, lub które wpłynęły po upływie terminu ustalonego w ogłoszeniu lub zostały złożone w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane i są komisyjnie niszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatek/kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybraną/wybranym kandydatką/kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie kandydatki/kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów.

8. Informacje dodatkowe

Z kandydatkami/kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a o jej terminie i sposobie przeprowadzenia kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie lub na adres e-mail – kandydatki/kandydaci są proszeni o podanie danych kontaktowych.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej www.kalwaria-zebrzydowska.pl i na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wyłoniona/wyłoniony w drodze naboru kandydatka/kandydat przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu, oryginały świadectw pracy i dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
Pracodawca na każdym etapie może bez podania przyczyny unieważnić nabór na stanowisko urzędnicze na zastępstwo.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 14.03.2023 r.

Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Mirosława Oczkowska

Materiały

[BIP] Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami

Informacja o wynikach naboru na zastępstwo na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej - główny księgowy

Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że otwarty i konkurencyjny nabór na zastępstwo na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie dokonanego wyboru (albo nierozstrzygnięcia naboru):
W związku z ogłoszeniem w/w naboru do Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych Kalwarii Zebrzydowskiej nie wpłynęła żadna oferta.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 28.03.2023 r.

Mirosława Oczkowska
Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych
w Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
28.03.2023 12:27 Marcin Ochman
Pierwsza publikacja:
14.03.2023 11:38 Marcin Ochman
{"register":{"columns":[]}}