W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XXX sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

12.10.2021

Niebieski napis "ogłoszenie" i niebieska linia pozioma przy dolnej krawędzi grafiki. W tle fotografia radnych siedzący w maseczkach przy stołach.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmian.) - zwołuję na dzień 28 października 2021 r. (czwartek) o godz. 9:00 XXX sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Kalwaria Zebrzydowska.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska kolejnych umów dzierżawy/najmu, na czas nie dłuższy niż 3 lata.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własności nieruchomości gruntowej położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej, stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, jej użytkownikowi wieczystemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej, obejmującej działki nr 3167/5 i 3168/27, stanowiące własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2021-2026.
 15. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady.
 16. Zapytania dotyczące sprawozdania.
 17. Wolne wnioski i interpelacje radnych.
 18. Zakończenie.

 

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń - Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1b.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz