W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Gielniów na rok 2023

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gielniów w 2023 roku", Wójt Gminy Gielniów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) do udziału   w konsultacjach. 
Termin przeprowadzenia konsultacji:
21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Gielniów. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Z projektem programu można zapoznać się w pokoju Nr. 5 Urzędu Gminy Gielniów, Pl. Wolności 75, 26 – 434 Gielniów w godzinach pracy Urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
Konsultacje zostaną przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XII/42/2011 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
Forma konsultacji:
Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza na adres Urzędu Gminy  Gielniów, Pl. Wolności 75, 26- 434 Gielniów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:gmina@gielniow.radom.pl
Miejsce konsultacji:
Urząd Gminy Gielniów , Pl. Wolności 75; 26- 434 Gielniów 

Uchwała …../ … /…..
Rady Gminy Gielniów
z dnia…. marca …. roku

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gielniów w 2023 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z 2019 r. , poz.506 ) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122) Rada Gminy Gielniów uchwala, co następuje: 

§ 1.
Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gielniów w 2023r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gielniów. 

§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego


Załącznik Nr 1
do Uchwały  Nr …/…/…. 
Rady Gminy Gielniów 
z dnia … 


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gielniów w 2023 roku
WPROWADZENIE
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Gielniów uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gielniów 
w 2023 r.”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1)    Schronisku należy przez to rozumieć schronisko prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze ul. Targowa 52; 26 – 400 Przysucha, mające swoją siedzibę w Przysusze przy ul. Skarbowej 2.
2)    Gabinecie weterynaryjnym należy przez to rozumieć gabinet prowadzony przez lek. wet. Kamila Woźniaka znajdującego się w Przysusze przy ul. Krakowskiej 48; 26- 400 Przysucha.
3)    Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gielniów w 2023 roku.
§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Gielniów przy pomocy pracowników Urzędu Gminy.
2. Realizatorami Programu są: 
1)    na poziomie Gminy Gielniów – Wójt Gminy Gielniów 
2)    schronisko na podstawie umowy zawartej z Gminą Gielniów
3)    organizacje pozarządowe oraz zarządcy kół łowieckich, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą Gielniów.


Rozdział 2
CEL PROGRAMU
§ 3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gielniów oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 
Rozdział 3 
REALIZACJA ZADAŃ
§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Gielniów realizują: 
1)    Wójt Gminy poprzez wskazanie:
a)  gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich; 
b) wskazanie schroniska wybranego jako najkorzystniejszą ofertę świadczenia usługi opieki nad przekazywanymi przez Gminę zwierzętami bezdomnymi, zgodnie z art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt, z którym zawarto umowę w ramach wydzielonych na ten cel środków budżetowych. Schronisko realizuje zadania poprzez wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych przez  uprawnione podmioty. Pracownik Urzędu Gminy przekazuje zwierzęta z prowadzonego punktu krótkotrwałego przechowywania  do schroniska, w przypadku stwierdzenia niemożności odszukania właścicieli zwierząt  lub przekazania do adopcji.
3)    Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.
§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują: 
1)    Wójt Gminy poprzez:
a)    ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolnożyjące; 
b)    zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolnożyjących
c) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących 
d) zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom
e) wypuszczanie wyleczonych kotów w miejscach, w których zostały znalezione.
2)    organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Gielniów realizują: 
1)    Schronisko na podstawie zawartej umowy w tym zakresie;
2)    Organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z tym organem.
§ 7. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt  realizują: 
1)    Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek; 
2)    Gabinet Weterynaryjny Lek. Wet. Kamil Woźniak ul. Krakowska 48 26-400 Przysucha.
3)    Wójt Gminy poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.
§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 
1)    Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniskiem oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gielniów 
§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują: 
1)    Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów; 
2)    Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z lekarzem weterynarii. 
§ 10. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 
w 2023 r. wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez Pana Waldemara Owczarskiego, które znajduje się w miejscowości Karczówka 19 , 26 - 411 Rusinów.
§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
 udziałem zwierząt realizują: 
1)    Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii;
2)    Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Gielniów. 
Rozdział 4
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 12. Wójt Gminy Gielniów w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Gielniów (tj. jednostkami oświatowymi) oraz  organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.
Rozdział 5
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Gielniów w kwocie 59.400,00zł.  
§ 14. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

Środki finansowe na realizację zadań w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2023 r.
Lp.    Zakres świadczonych usług    Wysokość środków w zł

1.    Zapewnianie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt    50.000,00
2.    Odwożenie bezdomnych zwierząt    500,00
3.    Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich     800,00
4.    Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja wyłapanych bezdomnych psów .    6.000,00
5.    Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt    2.000,00
6.    Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt     100,00
    Razem    59.400,00


 

{"register":{"columns":[]}}