W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Podinspektor do spraw działalności gospodarczej

10.05.2023

Wójt Gminy Dobroń ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobroniu 95-082 Dobroń ul. 11 Listopada 9

  • nazwa stanowiska:  podinspektor do spraw działalności gospodarczej
  • wymiar czasu pracy:   pełny etat

 

1. Wymagania niezbędne:

  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Wykształcenie wyższe.  
  5. Nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1.    Znajomość regulacji prawnych:


a.    ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;
b.    ustawy o samorządzie gminnym;
c.    ustawy o pracownikach samorządowych;


2.    Znajomość technik biurowych.
3.    Dobra znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Word, Excel, Open Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej).
4.    Umiejętność pracy w zespole.
5.    Komunikatywność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) W zakresie spraw wykonywanych bezpośrednio na zajmowanym stanowisku.


1.    Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności:


a)    przyjmowanie wniosków o wpis (zmianę wpisu, informacji  o  zawieszeniu działalności gospodarczej, informacji o wznowieniu działalności gospodarczej, wykreśleniu wpisu),
b)    przekształcanie przyjętego wniosku  w formę dokumentu elektronicznego i przesłanie go do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej,
c)    wydawanie potwierdzeń przyjęcia wniosku.


2.    Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:


a)    przyjmowanie wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
b)    przekazywanie wniosków o wydanie zezwolenia do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
c)    przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
d)    naliczanie opłat za wydanie zezwoleń i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i egzekwowanie ich wnoszenia,
e)    przygotowywanie decyzji o cofnięciu i wygaśnięciu zezwolenia,
f)    współdziałanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wykonywania czynności kontrolnych w stosunku do podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w zakresie przewidzianym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3.    Współdziałanie z organami kontroli w sprawach związanych z funkcjonowaniem handlu, usług i gastronomii.
4.    Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
5.    Prowadzenie ewidencji i wydawanie koncesji na świadczenie usług przewozowych.

2) W zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


1.    Ścisła współpraca z osobą zatrudnioną na stanowisku inspektora do spraw inwestycji, w zakresie realizacji zadań z obszaru zamówień publicznych, a w szczególności:


a)    obsługa elektronicznej platformy zamówień publicznych, wykorzystywanej przez Urząd,
b)    bieżące pogłębianie wiedzy z zakresu ustawy Pzp, niezbędnej do przygotowywania i prowadzenia postępowań z obszaru zamówień publicznych.

3)    W zakresie zadań gospodarki komunalnej.


1.    Nadzorowanie zużycia energii elektrycznej na potrzeby gminy oraz oświetlenia ulicznego. Współdziałanie w tym zakresie z zakładami energetycznymi i z konserwatorem oświetlenia ulicznego.
2.    Sprawdzanie pod względem merytorycznym rachunków za zużytą energię elektryczną.
3.    Planowanie do budżetu wysokości środków na oświetlenie uliczne.
4.    Przygotowywanie danych do budżetu oraz koordynacja realizacji modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie.

4) W zakresie spraw społecznych.


1.    Wykonywanie zadań gminy w zakresie cmentarzy i chowania zmarłych.
2.    Sprawowanie opieki nad „Miejscami Pamięci Narodowej” oraz cmentarzami i grobami wojennymi.
3.    Załatwianie spraw związanych z zamykaniem cmentarzy.

5) W zakresie spraw różnych:


1.    Wprowadzanie danych dotyczących środków trwałych w użytkowaniu do  programu komputerowego XPERTIS ŚRODKI TRWAŁE.
2.    Prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania mieniem  Urzędu Gminy, w tym również cechowanie sprzętu biurowego. Współdziałanie  w tym zakresie  z Referatem Księgowym.
3.    Zastępowanie osoby zatrudnionej na stanowisku do spraw gospodarki nieruchomościami oraz osoby zatrudnionej na stanowisku do spraw inwestycji gminnych.
4.    Wykonywanie innych czynności i poleceń służbowych Wójta Gminy i Sekretarza Gminy.

6) W zakresie ochrony zdrowia.


1.    Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców.
2.    Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym i o przeciwdziałaniu narkomanii.
3.    Współpraca z Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w zakresie opieki zdrowotnej mieszkańców gminy.
4.    Obsługa kancelaryjno-techniczna Rady Społecznej SP GOZ w Dobroniu.
5.    Współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych  niż ubezpieczone.
6.    Wykonywanie zadań w zakresie zwalczania chorób zakaźnych.

 

4. Warunki pracy na stanowisku:

1.    Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu.
2.    Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
3.    Obsługa urządzeń biurowych.

5. Dodatkowe informacje:

1.    W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Dobroniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył  6%.
2.    Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
3.    Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Wymagane dokumenty:

1.    Życiorys CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej).
2.    List motywacyjny.
3.    Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadany poziom wykształcenia.
4.    Kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz kwalifikacje zawodowe.
5.    Ewentualne referencje.
6.    Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz klauzula o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)”.  (Wzór oświadczenia  stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).
7.    Własnoręcznie podpisana klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (klauzula  stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).
8.    W przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wymagane dokumenty (z oznaczeniem nadawcy) należy składać  do  26 maja 2023 roku do godziny 15:30  w sekretariacie urzędu lub przesłać na adres pocztowy:
Urząd Gminy w Dobroniu, ul.  11 Listopada 9,  95 – 082 Dobroń z dopiskiem „OFERTA PRACY”

pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@dobron.ug.gov.pl  w przypadku posiadanych uprawnień  do  podpisu elektronicznego.

Aplikacje, które zostaną doręczone do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu, najpóźniej do 26 maja 2023 roku do godziny 15:30).
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://dobron.bip.net.pl   oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Dobroniu.

Dokumenty osób, które nie zakwalifikują się do dalszego etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej), nie będą odsyłane.                

                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                


                                                                      Wójt Gminy Dobroń (-) Robert Jarzębak


Dobroń, dnia 10 maja 2023 roku.  

 

Materiały

Oświadczenie kandydata
oświadczenie​_kandydata​_(1).docx 0.02MB
klauzula zgody oraz informacyjna dla kandydata do pracy.docx
klauzula​_zgody​_oraz​_informacyjna​_dla​_kandydata​_do​_pracy.docx 0.02MB

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana Pani Małgorzata Palińska zamieszkała w Orchowie.


Uzasadnienie:
   Pani Małgorzata Palińska w największym stopniu spełniła wymagania formalne oraz dodatkowe, określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy. Ponadto sposób komunikowania się oraz odpowiednie predyspozycje, jak też zakres zadań wykonywanych na obecnie zajmowanym stanowisku, pozwalają przypuszczać, że w sposób prawidłowy będzie wykonywać powierzone obowiązki.        

Wójt Gminy Dobroń (-) Robert Jarzębak

                                                                 

Dobroń,  dnia 6 lipca 2023 roku

 

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.05.2023 08:40 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Teresa Agata
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Podinspektor do spraw działalności gospodarczej 3.0 06.07.2023 19:14 Marcin Cieślak
Podinspektor do spraw działalności gospodarczej 2.0 10.05.2023 09:13 Marcin Cieślak
Podinspektor do spraw działalności gospodarczej 1.0 10.05.2023 08:40 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}